Panrest.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PANREST.PL

1. Podstawowe definicje

My, czyli ICHIBAN Armen Boyakhchyan, adres: ul. Osowska 45, 04-325 Warszawa, NIP: 526-236-42-89, Regon: 140332417;

Ty, czyli nasz Klient – osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w niniejszej Polityce prywatności;

Dane osobowe, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie, czyli  operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Serwis, czyli serwis internetowy prowadzony przez ICHIBAN Armen Boyakhcian;

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);

Administrator, czyli podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Polityka, czyli niniejsza Polityka prywatności;

Użytkownik, czyli każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

2. Jaki jest cel niniejszej Polityki prywatności?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych, bezpieczeństwo danych naszych Klientów stanowi jeden z priorytetów naszej działalności. Przetwarzając Twoje Dane osobowe, dbamy o to, aby procesy przetwarzania prowadzone przez Administratora odbywały się adekwatnie do wymogów wynikających zarówno z prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej.

W Polityce wyjaśniamy w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszego Serwisu, w tym ze składaniem przez Ciebie zamówień za pomocą Serwisu oraz telefonicznie, tworzeniem i obsługą Twojego konta użytkownika, Twoim uczestnictwem w programie ICHIBAN Armen Boyakhchyan, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania, skargi i sugestie, jak również w związku z kierowaniem do Ciebie informacji marketingowych. Znajdziesz tu także informację o tym, jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym, w jaki sposób możesz z tych praw korzystać. Prosimy o zapoznanie się z informacjami przed korzystaniem z funkcjonalności naszego Serwisu.

 

3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ICHIBAN Armen Boyakhcian w Warszawie.

Z administratorem można kontaktować się listownie na adres: ul.Osowska 45,  04-325 Warszawa, lub mailowo, adres email: ofice@panrest.pl

 

4. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w serwisie?

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora. Zakres przetwarzanych danych jest węższy bądź szerszy, a także obowiązkowy bądź fakultatywny, w zależności od wykorzystywanych funkcjonalności Serwisu. W szczególności mogą to być następujące dane:

– imię i nazwisko

– adres email

– numer telefonu

– adres zamawiającego, adres dostawy

adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii

– dane pozostawiane przez Użytkowników w komentarzach, opiniach.

 

5. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii),  nie tylko osób będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które posiadają profil w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług (w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie składania zamówień i udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez Ciebie za pośrednictwem banera cookies, jak również prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie w celu optymalizacji świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu obsługi zapytań, skarg lub sugestii – wówczas podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 • w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie służącym do przechowywania chronologicznego zapisu  zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

REJESTRACJA W SERWISIE/PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane w zakładce Moje Konto, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie, Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu realizacji Twojego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawę prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przez Ciebie za pośrednictwem bannera cookies;
 • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. ustawy o rachunkowości lub przepisami podatkowymi (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), będziemy przetwarzali Twoje dane z zamówienia, z konta użytkownika (jeśli je posiadasz) oraz kart programu (nazwa programu) (jeśli uczestniczysz w programie) – zgodnie z tymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO). W celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane z zamówienia, konta użytkownika (jeśli je posiadasz), a także dane związane z reklamacjami i skargami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. I lit. f RODO).
 • W celu obsługi Twojego zapytania, skargi lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu, skardze lub sugestii – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również zgoda na przeprowadzenia ankiety, udzielona poprzez przystąpienie.

MARKETING:

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • Wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa)
 • Prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną), w tym kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (w tym usługa newslettera).

Komunikacja marketingowa: Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas za pośrednictwem kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS, WebPush), na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona (wystarczy poinformować nas o cofnięciu zgody mailowo na adres ofice@panrest.pl). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE:

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) lub pozostawiających informację o działalności Administratora na innych stronach, np. w serwisie Google. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, także w celu:

 • Informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki;
 • Badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. I lit. f) RODO), a także zgoda na udział w badaniu wyrażona przez przystąpienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ICHIBAN Armen Boyakhchyan nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na profilu na Facebooku i Instagramie, ani nie ma na to wpływu, w jaki sposób dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Facebook i Instagram. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych przez Facebook i Instagram, w tym informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu ochrony  ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka i Instagrama.

 

6. Pliki cookie oraz podobna technologia

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

Administrator wykorzystuje tzw. Niezbędne pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

COOKIES MARKETINGOWE – REKLAMOWE

Marketingowe i reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko w Serwisie, ale również poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów internetowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Marketingowe i reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.

 

7. Zarządzanie ustawieniami cookies

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania ich za pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania Twojej zgody. W serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem banera cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.

Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookie powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików cookie pochodzących z Serwisu.

Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem banera cookie. Możesz wrócić do banera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie ‘Zarządzaj cookies;, który jest dostępny na każdej podstronie Serwisu.

Po wyświetleniu banera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku ‘Zarządzaj cookies’, następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk ‘Zapisz ustawienia i zamknij’.

Wycofanie zgody na wykorzystywanie plików cookies możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi.

Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie, informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

8. Inne przypadki przetwarzania danych osobowych

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub inną zawartą z nim umową. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. I lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniania jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne dla obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

MONITORING WIZYJNY:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje w swojej siedzibie oraz w restauracjach monitoring wizyjny. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe utrwalone w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6  ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i gościom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieniu Administratora oraz ochrony jego praw.

Pomieszczenia monitorowane są odpowiednio oznaczone piktogramami, dostępne są również klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu.

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera Dane osobowe też w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku zgoda osoby udzielona poprzez określone działanie (art. 6 ust. I lit. a RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. I lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tym czasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

9. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny posobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 

10. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym i domom mediowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne i administracyjne, podmiotom prowadzącym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta. Przetwarzanie w naszym imieniu przez zewnętrzne podmioty odbywa się w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Możemy także przekazywać Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, jak też podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji Twojej płatności za Zamówienie. Twoje dane nie będą udostępniane komercyjnie, chyba że wyrazisz na to zgodę.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez nas. Współpracujemy z operatorami płatności BLIK i zalecamy zapoznanie się z regulaminem na stronie internetowej:

www.blikmobile.com

 

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi. Należy pamiętać o tym, że okresy przetwarzania danych osobowych mogą wynikać z powszechnie obowiązującego prawa (np. przechowywanie dokumentacji księgowej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości). Ponadto, dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu jej wycofania.

Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

12. Jakie prawa przysługują Ci w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak możesz realizować swoje uprawnienia?

O ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisów RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, mogą Ci przysługiwać następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • 7 RODO – prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

 • 13 i 14 RODO – prawo do informacji

Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wypunktowane w treści art./ 13 i 14 RODO. Administrator podejmuje odpowiedzialne środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14.

 • 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 • 16 RODO – prawo żądania sprostowania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • 17 RODO – prawo żądania usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych tylko w sytuacji jeśli zajdą przesłanki wynikające z treści tego przepisu.

 • 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych prawem przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 • 19 RODO – prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego żądania.

 • 20 RODO – prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

 • 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. I lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie przepisów.

 • Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszenia żądania realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych można dokonywać listownie na adres: ul. Osowska 45 lok. 21, 04-325 Warszawa, lub mailowo na adres ofice@panrest.pl

 

13. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu, np. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej Konta, zamówienia czy skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, jest konieczne. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli w pełni umożliwić Ci korzystania z danej funkcjonalności, np. nie będziemy mogli utworzyć i prowadzić Twojego Konta, umożliwić Ci udziału w programie lojalnościowym, zrealizować Twojego zamówienia lub obsłużyć Twojego zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego. Dane nie oznaczone jako obowiązkowe, podawane są dobrowolnie.

 

14. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od …

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą na bieżąco publikowane w Serwisie.